× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
ICOMOS başlıca amacı, tarihi anıtlar ve sitlerin korunması ve değerlendirilmesine yönelik ilkeler, teknikler ve siyasetler geliştirmek ve ilgili her türlü araştırmayı desteklemek ve yönlendirmek olan uluslararası bir organizasyondur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 Nisan 2022 I KÜLTÜREL MİRAS VE İKLİM
Dünya Anıtlar ve Sitler Günü

 
2020’de ICOMOS, her türlü kültürel mirasın olumsuz iklim etkilerinden korunması, risk-bilgili afet müdahalelerinin uygulanması ve iklime dirençli sürdürülebilir kalkınma sağlanması yoluyla, kültürel mirasın, kapsayıcı, dönüştürücü ve adil iklim eylemini kolaylaştırma potansiyelini görerek, eşitlik ve adalet perspektifi çerçevesinde Kültürel Miras ve İklim Acil Durumu ilan etmiştir.
ICOMOS tarafından 2019'da yayınlanan Geçmişlerimizin Geleceği raporu, aynı zamanda kültürel miras uzmanlarının iklim değişikliğinden en çok etkilenen veya iklim değişikliğinin bedeline en az katlanabilecek topluluklarla dayanışmasını da savunmuştur. Dayanışma, İklim Adaleti ve Eşitlik yarışımızda ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda bu on yılda attığımız adımların temelini oluşturmalıdır.
İklim Adaleti ve Eşitlik, iklim değişikliği ve kültürel mirasın kesişmelerine ilişkin süregiden söylemin merkezinde yer almaktadır:
“Nesiller arası eşitlik, tüm insanların şimdiki ve gelecek nesiller için Dünya'nın kara ve deniz ekosistemlerini korumak için önlemler almasını gerektirir. İnsanların ve Ekosistemlerin etkileşimi, birinin diğerine fazlasıyla bağımlı olduğu göz önüne alındığında bilhassa önemlidir. Hakkaniyet, Dağıtıcı Adalet ilkelerine ve iklim değişikliğinden ve çözümlerinden doğacak fayda ve külfetin adil bir şekilde pay edilmesi anlayışının gözetilmesini gerektirir.” Geçmişlerimizin Geleceği, 2019
 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü- 18 Nisan 2022, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek amacıyla iklime dirençli yollar sunmak üzere kültürel mirası koruma araştırmalarının ve uygulamalarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran stratejilerin sunulması için vakitlice bir imkân yaratırken, aynı zamanda düşük karbonlu geleceklere adil geçişleri de savunmaktadır. Bu ICOMOS’un 2021-2024 Üç Yıllık Bilimsel Planı’nın bir parçasıdır ve ayrıca ICOMOS'un 2020 tarihli Kültürel Mirasa İnsan Merkezli Yaklaşımlar hakkında Kararını da desteklemektedir.
ICOMOS üyeleri, iklim değişikliğini ele alırken kültürel mirasın bir bilgi kaynağı olarak kullanılabileceği pek çok yolu göstermeye davet edilmektedir ki bunlar; Güney-Güney ve üç taraflı işbirliği örnekleri, iklim nedeniyle yerinden edilmiş toplulukların güçlendirilmesi, miras bağlamında afet risk yönetimine yönelik düşük maliyetli müdahaleler, özellikle karbon okur-yazarlığı ve adil geçişler konusunda miras ve çevre eğitimleri, iklim uyumuna, ekolojik geçişlere, eşitlik ve adalete dair toplumsal cinsiyet temelli söylemlerin teşvik edilmesi, ve iklim değişikliğinden etkilenen kültürel miras alanlarının sosyo-ekonomik kalkınması gibi konuları kapsar, ancak elbette bunlarla sınırlı değildir.
2022 yılı için seçilen “Miras ve İklim” teması; kültürel mirası korumak için iklim adaleti ve eşitliğinin nasıl kullanılabileceği ve BM’nin Eylem On Yılı'na karşılık verirken iklim eylemi yoluyla kırılgan toplulukların adaletli bir şekilde korunmasının nasıl sağlanabileceği gibi sorulara yanıt verme fırsatı sunmaktadır.
#18April #ICOMOS #IDMS2022
#iklimmiras #icomosIDMS2022 #climatejustice#heritage4climate @icomosSDG2030 @climateheritage 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gezi"ye dair; ICOMOS Türkiye Milli Komitesi görüşü.
İstanbul, 4 Mayıs 2022


2013 yılında Gezi Parkı’nda başlayarak ülke geneline yayılan Gezi Direnişinin çıkış noktası esasen, İstanbul’un anıtsal-eksenel park planlama yaklaşımına sahip tek kamusal yeşil alanı olmasının yanı sıra, tarihsel mimari nitelikleriyle korunması gerekli en önemli değerlerinden biri olan Taksim Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılıp, yerine koruma-restorasyon disiplininin ilkelerine aykırı olarak, yanıltıcı bir tarih imgesi yaratacak biçimde Eski Topçu Kışlası’nın yeniden inşası girişimine karşı durmaktır.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, doğrudan kendi ilgi alanına giren ve uluslararası yükümlülüklerinden birini teşkil eden konu hakkında 1 Mart 2013’te yayınladığı bildiriyle bu yaklaşımın sakıncalarını açıklamış, çalışma alanının etik ve teknik ilkelerine aykırı bu gelişmeye karşı durduğunu kamuoyuna açıklamıştır. 31 Mayıs 2013’te ise Park alanında gerçekleşen, insanların beden ve ruh sağlığını bozan ve yaşamlarını tehdit eden uygulamalar şiddetle kınanarak, kamuoyu önünde yetkililer hukuki süreçlere ve uluslararası koruma, kent planlama ve kent yönetimi ilkelerine uygun davranmaya davet edilmiştir.

Hukuki süreçleri, koruma, kent planlama ve yönetimi ilkelerini göz ardı eden dayatmacı tavır karşısında tepkilerini dile getirmek için Gezi Parkı’nda toplanan yurttaşlar çoğalarak toplumsal bir dayanışma hareketinde birleşmişlerdir.

Taksim Gezi Parkı’nı korumak için başlayan ve tüm ülkeye yayılan bu toplumsal sahipleniş, “Gezi Ruhu” olarak toplumsal bellekte yer etmiş bu dayanışma hareketinin kendisi de elle tutulamayan bir kültürel miras değeri kazanmıştır. Bu değere sahip çıkılmalı ve sürdürülmelidir.

Çağdaş toplumlarda her bir birey kamusal nitelikteki doğal ve kültürel varlıklardan yararlanmanın yanı sıra bunları koruma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. Kent ve kültürel miras üzerindeki demokratik haklarından yola çıkarak kültürel değerlere ve kamusal alana sahip çıkmak için harekete geçenlerin bu nedenle suçlanmaları ve yargılanmaları kabul edilemez.

Kamu yararı adına doğa, çevre, kültürel miras ve kent hakkının korunmasını savunanların dayanaksız suçlamalarla cezalandırılarak en temel haklarından mahrum bırakılmalarını kınadığımızı ve onlarla aynı değerleri savunarak Gezi’yi maddi ve manevi bütün değerleriyle korumaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
DUYURULAR
Tüm Duyurular
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
28 / 08 / 2020
11 / 09 / 2020
28 / 08 / 2020 - 11 / 09 / 2020
SPONSORLAR
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30